Mga Batas na Nangangalaga sa Karapatan ng Manggagawa

Artikulo XIII Katarungang Panlipunan at mga Karapatang Pantao sa Paggawa Sek. 3 Dapat magkaloob ang estado ng lubos naproteksyon sa pag...

Artikulo XIII
Katarungang Panlipunan at mga Karapatang Pantao sa Paggawa
Sek. 3 Dapat magkaloob ang estado ng lubos naproteksyon sa paggawa, sa lokal at sa ibayong dagat, organisado at di organisado, at dapat itaguyod ang puspusang employment at pantay na mga pagkakataon sa trabaho empleyo para sa lahat.
            
Dapat itaguyod ng Estado ang manggagawa prinsipyong hatiang pananagutan ng mga na itinatadhana ng ating Saligang manggagawa at mga employer at ang Batas preperensiyal na paggamit ng boluntaryong mga pamamaraan ng pagsasaayos sa mga hidwaan, kabilang ang konsilyasyon, at dapat ipatupad ang pagtalima rito ng isa’t isa upang maisulong ang katiwasayang industriyal.
Dapat regulahin ng Estado ang ugnayan ng mga manggagawa at mga employer, dahil sa pagkilala sa
karapatan ng paggawa sa karampatang bahagi nito sa mga bunga ng produksiyon at sa karapatan ng mga negosyo sa makatwirang tubo sa mga pamumuhunan, at sa paglawak at paglago.
Question and Answers about wages and benefits
Noong taong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ng handbook ukol sa mga benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. Ito ang magsisilbing gabay at makapagbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa mga umiiral na batas sa larangan ng paggawa. Narito ang ilan sa mahahalagang probisyon ng nasabing handbook.

       Republic Act No. 6727 (Wage Rationalization Act)
– nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba’t ibang pang-industriyang sektor na kinabibilangan ng sumusunod: hindi pang-agrikultura (non-agriculture), plantasyong pang-agrikultura at di-pamplantasyon, cottage/sining sa pagyari sa kamay, at pagtitingi/serbisyo, depende sa bilang ng mga manggagawa o puhunan o taunang kita sa ilang mga sektor.
       DAGDAG NA BAYADTUWING PISTA OPISYAL (Holiday Pay - Artikulo 94) - tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang (1) araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal.

(Premium Pay - Artikulo 91-93) - karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng walong (8) oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days
ORAS (Overtime Pay - Artikulo 87) - karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa walong (8) oras sa isang araw
       DAGDAG NA BAYADSA PAGTATRABAHO SA GABI (Night Shift Differential - Artikulo 86) - karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa sampung porsiyento (10%) ng kaniyang regular na sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa pagitan ng ikasampu ng gabi at ikaanim ng umaga
       SERVICE CHARGES (Artikulo 96) - Lahat ng manggagawa sa isang establisimyento o kahalintulad nito na kumokolekta ng service charges ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa walumpu’t limang porsiyento o bahagdan (85%) na kabuuang koleksiyon. Ang service charges ay kadalasang kinokolekta ng halos lahat ng hotel, kainan o restaurant, night club, cocktail lounges at iba pa.
Question and Answers about wages and benefits
       SERVICEINCENTIVE LEAVE (SIL – Artikulo 95) - Ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod nang hindi kukulangin sa isang (1) taon ay dapat magkaroon ng karapatan sa taunang  service incentive leave (SIL) na limang (5) araw na may bayad.
       MATERNITY LEAVE (RA 1161, as amended by RA 8282) - Ang bawat nagdadalang-taong manggagawa na nagtatrabaho sa pribadong sektor,kasal man o hindi, ay makatatanggap ng maternity leave na animnapung (60) araw para sa normal na panganganak o pagkakunan; o pitumpu’t walong (78) araw para sa panganganak sa pamamagitan ng caesarian section, kasama ang mga benipisyong katumbas ng isang daang porsyento (100%) ng humigit kumulang na arawang sahod ng manggagawa na nakapaloob sa batas.
       PATERNITY LEAVE (RA 8187) - maaaring magamit ng empleyadong lalaki sa unang apat (4) na araw mula ng manganak ang legal na asawa na kaniyang kapisan; Para sa layuning ito, ang “pakikipagpisan” ay tumutukoy sa obligasyon ng asawang babae at asawang lalake na magsama sa iisang bubong.
       PARENTAL LEAVEPARA SA SOLONG MAGULANG (RA 8972) - ipinagkakaloob sa sinumang solong magulang o sa indibidwal na napagiwanan ng responsibilidad ng pagiging magulang
       LEAVE PARA SAMGA BIKTIMA NG PANG-AABUSO LABAN SA KABABAIHAN ATKANILANG MGA ANAK (Leave for Victims of ViolenceAgainst Women and their Children - RA 9262) Ang mga babaeng empleyado na biktima ng pang-aabusong pisikal, seksuwal, sikolohikal, o anumang uri ng paghihirap, kasama na rin dito ang hindi pagbibigay ng sustento, pagbabanta, 
pananakit, harassment, pananakot, at hindi pagbibigay ng kalayaang makisalamuha o makalabas ng tahanan mula sa kaniyang asawa, dating asawa o kasintahan ang may karapatang gumamit ng leave na ito.
       SPECIAL LEAVEPARA SA KABABAIHAN (RA 9710) - Kahit sinong babaeng manggagawa, anoman ang edad at estadong sibil, ay may karapatan sa special leave benefit kung ang empleyadong babae ay mayroong gynecological disorder na sinertipikahan ng isang competent physician.
       THIRTEENTH-MONTHPAY (PD 851) - Lahat ng empleyo ay kinakailangang magbayad sa lahat ng kanilang rank-and-file employees ng thirteenth-month pay anumang estado ng kanilang pagkakaempleyo at anoman ang paraan ng kanilang pagpapasahod. Kinakailangan lamang na sila ay nakapaglingkod nang hindi bababa sa isang buwan sa isang taon upang sila ay makatanggap ng proportionate thirteenth-month pay. Ang thirteenth-month pay ay ibinibigay sa mga empleyado nang hindi lalagpas ng ika-24 ng Disyembre bawa’t taon.
       BAYAD SAPAGHIWALAY SA TRABAHO(Separation Pay - Artikulo 297-298) - Kahit sino mang manggagawa ay may karapatan sa separation pay kung siya ay nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na nakasaad sa Artikulo 297 at 298 ng Labor Code of the Philippines. Ang karapatan ng manggagawa sa separation pay ay nakabase sa dahilan ng kaniyang pagkakahiwalay sa paglilingkod. Maaaring mahiwalay sa trabaho ang manggagawa kung may makatwirang kadahilanan (i.e., malubha o palagiang pagpapabaya ng manggagawa sa kaniyang mga tungkulin, pandaraya, o paggawa ng krimen), at iba pang mga kahalintulad na dahilan na nakasaad sa Artikulo 296 ng Labor Code. Sa pangkalahatan, maaari lamang magkaroon ng bayad sa paghihiwalay sa trabaho kung may mga awtorisadong kadahilanan.
       BAYAD SAPAGRERETIRO(Retirement Pay - Artikulo 3015) - Ang sinumang manggagawa ay maaaring iretiro sa sandaling umabot siya sa edad na animnapung (60) taon hanggang animnapu’t limang (65) taong gulang at nakapagpaglilingkod na ng hindi kukulangin sa limang (5) taon.
Question and Answers about wages and benefits
626) - isang programa ng pamahalaan na dinisenyo upang magbigay ng isangcompensation package sa mga manggagawa o dependents ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko at pampribadong sektor sakaling may kaganapang pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, pinsala, kapansanan, o kamatayan.
       BENEPISYO SAPHILHEALTH(RA 7875,as amended by RA 9241) - Ang National Health Insurance Program (NHIP), dating kilala bilang Medicare, ay isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at sa kanilang dependents kung saan ang walang sakit ay tumutulong sa pananalapi sa may sakit, na maaaring mangangailangan ng pinansiyal na tulong kapag sila ay na-ospital.
       BENEPISYO SA SOCIAL SECURITY SYSTEM(RA 1161, as amended by RA 8282) - nagbibigay ng isang pakete ng mga benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at katandaan ng empleyado. Ang Social Security System(SSS) ay nagbibigay bilang kapalit sa nawalang kita dahil sa mga nabanggit na contingencies.
       BENEPISYO SAPAG-IBIG(Republic Act No. 9679) - Ang Home Development Mutual Fund, na kilala bilang Pag-IBIG (Pagtutulungan Sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya sa Gobyerno) Fund ay isang a mutual na sistema nang pag-iimpok at pagtitipid para sa mga nakaempleyo sa pribado at pamahalaan at sa iba pang grupo na kumikita, na suportado sa pamamagitan ng parehas na ipinag-uutos na mga kontribusyon ng kani-kanilang mga may-pagawa na ang pangunahing investment ay pabahay.

Samantala, isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga manggagawang Pilipino sa sektor na ito kagaya ng ibang sektor ay ang lumalalang kontraktuwalisasyon sa paghahanapbuhay. Isa itong patakaran kung saan ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang. Nagbunsod ito ng kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo.. Ito ay dulot na rin ng pabago-bagong polisiya ng pamahalaan ukol sa paggawa, pagpayag sa mga kompanya na gamitin ito bilang iskema sa pagtanggap ng mga empleyado at pagabuso sa probisyon ng “labor-only contracting” na pinagtibay sa Artikulo 106 ng Atas ng Pangulo Blg. 442 o Kodigo sa Paggawa.

Maliban sa mga batas na nabanggit, ayon naman sa International Labor Organization (ILO)ang pinakamahalagang karapatan ng manggagawa ay ang sumusunod:

ü  Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa.
ü  Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa.
ü  Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapangaliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bunga ng ng pamimilit o ‘duress’.
ü  Ikaapat, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Samakatuwid mayroong minimong edad at mga kalagayang pangtatrabaho para sa mga kabataan.

ü  Ikalima, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskrimasyon sa trabaho: pantay na suweldo para sa parehong trabaho.
ü  Ikaanim, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa.  Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas.

ü  Ikawalo, ang suweldo ng manggagawa ay sapat at karapat-dapat para sa makataong pamumuhay.

COMMENTS

Name

1st Quarter Examination,67,2013,2,activity,1,Adam Smith,1,adjustment,1,Advisory,1,agri-crop,2,Agri/fishery,3,agriculture,5,Animal Production,2,application,1,aquaculture,8,Araling Panlipunan,15,Araling Panlipunan 8,5,Araling Panlipunan I0,54,Araling Panlipunan II,4,Araling Panlipunan IV,31,architec,1,architect,1,Art,3,Article,9,Arts,6,Asia,7,asin,1,Assessment Matrix,1,Assyrian,1,Asya,20,athletics,1,AutoCAD,1,Automotive,2,Babylonian,1,bakal,1,Bar Exam,2,Basic Calculus,1,Biology,8,BIR,2,black pepper,1,blogger,2,blur,1,BMI Calculator,1,breed,1,Bullying,1,business,1,camera,1,cardiovascular,1,career guide,5,carpentry,2,cattle,2,cell,1,cell differences,1,cell membrane,1,cell respiration,1,chemical,1,Chemical Engineer,2,Chemistry,12,Civil Engineering,1,Climate,2,code,1,color control,1,comelec,1,Command Economy,1,commercial crops,3,common noun,1,components,1,computer,2,computer software,1,contemporary issues,7,Continue,1,Cookery,2,Copy,1,copyright,1,course,3,cpa,3,crawl,1,Criminologist,1,crop,1,Crop Production,1,crops,1,Cultural,2,culture,1,Curriculum Guide,59,Curriculum Map,2,cut flower,4,Daily Lesson Log,14,demand,1,dentistry,2,DepEd,1,Deped Calendar,1,desktop,1,development,1,Disaster Readiness,1,Discipline,1,displacement,1,disposal,1,dissertation,1,distance,1,DLL,14,docking,1,Domestic Violence,1,Download,2,dressmaking,2,drone,1,Drying,1,duck,1,duck raising,1,ducks,1,e-class record,14,Earth,1,Earth and Life Science,1,Earth and Science,1,Ebolusyon,1,Economics,81,Edukasyon sa Pagpapakatao,16,effectivesness,1,electrical,4,Electronics,2,electronics engineer,1,elementary,1,elements,1,engineer,1,English,20,English 10,5,entrepreneur,5,entrepreneurship,1,EPP,4,Erectus,1,ESP,5,EsP 10,4,Estate Broker,1,events,1,exam,43,examination,71,exercise,1,extortion,1,facebook comment,2,farming,1,feasibility study,1,feed,1,fertile crescent,1,fiber,1,fiber crops,4,field,1,File,1,file formats,1,File menu,1,Filipino,12,Filipino 9,2,fitness,1,flexibility,1,Food (fish) Processing,2,Forest,1,Forest conservation,1,forest coservation,1,forestry,1,form,2,Format,1,forms,1,fruits,1,games,1,Gang,1,garlic,1,gas,1,General Mathematics,1,generator,1,ginger,1,give away,1,Glycolysis,1,Goat,2,good manners,1,google search,1,Grade 1,9,Grade 10,6,Grade 2,10,Grade 3,9,Grade 4,10,Grade 5,9,Grade 6,9,Grade 7,8,Grade 8,6,Grade 9,5,Grammar,1,Handicraft,2,hardware,1,Harvesting,2,hatching,1,health,22,Health 8,1,Hebrew,1,Hekasi,1,heograpiya,1,Hilagang Asya,1,history,1,Hittites,1,Home Economics,7,Homo sapiens,1,Horticulture,6,hot pepper,1,Human Person,1,ICT,32,ICT II,26,IFS,5,image,1,image window,1,Imges,1,imperyo,1,increase,1,index,1,India,1,indigenous,1,Industrial Arts,23,information,1,insects,1,integrated,1,integrated farming system,1,intracellular components,1,java,1,jobs,7,jump,1,K to 12,254,Kanlurang Asya,2,kidnapping,1,kindergarten,6,kinematics,1,Kompetisyon,1,kontinente,1,kultura,2,labor code,5,labor law,4,langis,1,laptop,1,latitude,1,leadership1,2,learning,5,learning materials,96,lecture,2,legumes,1,LET,1,life science,1,link,1,literacy,1,literature,1,location,1,logo,1,lokasyon,1,longitude,1,Magnus Effect,1,magsasaka,1,Mapeh,32,Mapeh 9,9,Market Economy,1,marketing,1,Masonry,1,material,1,Math,14,matter,1,Mechanical Engineering,3,media,1,Medical Technologist,3,memo,4,menu,2,menu bar,1,mercury,1,mesolitiko,1,Mesopotamia,2,metal,1,Midwife,1,Mixed Economy,1,module,37,monitor,1,Monopsony,1,monsoon,1,Mother Tongue,1,motion,1,MTB,2,muscular,1,music,9,neolitiko,1,news,2,noun gender,1,noun plural,1,nouns,1,nursing board,5,oil crop,3,oligopoly,1,onion,1,online,2,Oral Communication,1,order,5,P E,1,P.E,2,P.E.,2,Paleolitiko,1,palettes,1,pananaw,1,paniniwala,1,parts of speech,1,peanut,1,peking,1,periodic exam,1,personal,1,pest,3,pharmacists,1,phases,1,PhilHealth,1,Philosophy,1,Phoenician,1,photoshop,25,physical,2,Physical Education,5,physical fitness,1,Physician,1,Physics,4,Pilipinas,1,Pisikal,1,planting calendar,1,plumber,3,plyometric,1,plyometric-exercise,1,politics,1,possessive noun,1,poultry,1,PRC,6,Precalculus,1,press releases,1,Principal's Test Reviewer,1,principles,1,Printing,1,probability,1,program,1,promotion,1,proper noun,1,quail,1,quails,2,quarterly exam,8,quartz,1,Questionnaire,3,questions,1,quick fix,1,raga,1,Raising,1,rasa,1,reading,1,record,2,recycle,1,recycled,1,reference,1,regions,1,relihiyon,1,research,4,research paper,1,Rice Production,1,Risk Reduction,1,rock,1,roots,1,run,1,salary,1,scalar,1,scanner,1,schedule,2,school calendar,1,Science,13,scientific notation,1,secondary,1,Senior High Sch,26,Senior High School,10,sexual abuse,1,Silangang Asya,1,Social Studies,1,society,1,soybean,1,Speech,1,spice,2,Spice crops,5,SSG,1,stalking,1,states of matter,1,Statistics,2,stories,1,structure,1,sub menu,1,submit article,1,sukat,1,Sumerian,1,sunflower,1,suplay,1,supply,1,system,1,tala,1,tanso,1,TAX,2,Teachers,3,Teaching Guide,47,Technical Drafting,2,Technical Evaluation,1,term paper,4,TESDA,1,test,1,Therapist,1,thesis,4,threshing,1,throws,1,Timog Asya,1,Timog Silangang Asya,1,TLE,92,TLE 10,6,TLE IV,37,tool,1,toolbox,1,toolkit,1,topic,1,track and field,2,Tradisyonal na Ekonomiya,1,TRAIN,1,tungsten,1,Unang Kabihasnan,1,Unang Tao,1,units,1,UPCAT,2,UST,1,vector,1,vegetable,1,verbal abuse,1,vermicomposting,1,vermiculture,1,vermiworms,1,videos,3,Violence,1,Walang Pasok,2,waste,1,welcome,1,welding,1,wika,1,workspace,1,world,1,worms,1,writing,3,yamang likas,4,yamang mineral,1,Yamang Tao,1,zambia,1,zinc,1,
ltr
item
DepEd K to 12 : Mga Batas na Nangangalaga sa Karapatan ng Manggagawa
Mga Batas na Nangangalaga sa Karapatan ng Manggagawa
https://1.bp.blogspot.com/-UXpo5ui89Zc/VrmJtkybViI/AAAAAAAAM8I/oO-G8gbl3w8/s400/ArkibongBayanC1_small.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-UXpo5ui89Zc/VrmJtkybViI/AAAAAAAAM8I/oO-G8gbl3w8/s72-c/ArkibongBayanC1_small.JPG
DepEd K to 12
https://depedkto12.blogspot.com/2016/02/mga-batas-na-nangangalaga-sa-karapatan.html
https://depedkto12.blogspot.com/
https://depedkto12.blogspot.com/
https://depedkto12.blogspot.com/2016/02/mga-batas-na-nangangalaga-sa-karapatan.html
true
5311362690652416365
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy