Tuesday, February 9, 2016

Mga Batas na Nangangalaga sa Karapatan ng Manggagawa

Artikulo XIII
Katarungang Panlipunan at mga Karapatang Pantao sa Paggawa
Sek. 3 Dapat magkaloob ang estado ng lubos naproteksyon sa paggawa, sa lokal at sa ibayong dagat, organisado at di organisado, at dapat itaguyod ang puspusang employment at pantay na mga pagkakataon sa trabaho empleyo para sa lahat.
            
Dapat itaguyod ng Estado ang manggagawa prinsipyong hatiang pananagutan ng mga na itinatadhana ng ating Saligang manggagawa at mga employer at ang Batas preperensiyal na paggamit ng boluntaryong mga pamamaraan ng pagsasaayos sa mga hidwaan, kabilang ang konsilyasyon, at dapat ipatupad ang pagtalima rito ng isa’t isa upang maisulong ang katiwasayang industriyal.
Dapat regulahin ng Estado ang ugnayan ng mga manggagawa at mga employer, dahil sa pagkilala sa
karapatan ng paggawa sa karampatang bahagi nito sa mga bunga ng produksiyon at sa karapatan ng mga negosyo sa makatwirang tubo sa mga pamumuhunan, at sa paglawak at paglago.
Question and Answers about wages and benefits
Noong taong 2014 ay naglabas ang Bureau of Working Conditions ng Department of Labor and Employment ng handbook ukol sa mga benepisyo ng mga manggagawa ayon sa batas. Ito ang magsisilbing gabay at makapagbibigay ng dagdag kaalaman tungkol sa mga umiiral na batas sa larangan ng paggawa. Narito ang ilan sa mahahalagang probisyon ng nasabing handbook.

       Republic Act No. 6727 (Wage Rationalization Act)
– nagsasaad ng mga mandato para sa pagsasaayos ng pinakamababang pasahod o minimum wage na naaangkop sa iba’t ibang pang-industriyang sektor na kinabibilangan ng sumusunod: hindi pang-agrikultura (non-agriculture), plantasyong pang-agrikultura at di-pamplantasyon, cottage/sining sa pagyari sa kamay, at pagtitingi/serbisyo, depende sa bilang ng mga manggagawa o puhunan o taunang kita sa ilang mga sektor.
       DAGDAG NA BAYAD TUWING PISTA OPISYAL (Holiday Pay - Artikulo 94) - tumutukoy sa bayad sa isang manggagawa na katumbas ng isang (1) araw na sahod kahit hindi pumasok sa araw ng pista opisyal.

       DAGDAG NA BAYAD TUWING ARAW NG PAHINGA O SPECIAL DAY
(Premium Pay - Artikulo 91-93) - karagdagang bayad sa manggagawa sa loob ng walong (8) oras na trabaho sa araw ng pahinga at special days
       DAGDAG NA BAYAD PARA SA TRABAHO NG LAMPAS SA WALONG
ORAS (Overtime Pay - Artikulo 87) - karagdagang bayad sa pagtatrabaho na lampas sa walong (8) oras sa isang araw
       DAGDAG NA BAYAD SA PAGTATRABAHO SA GABI (Night Shift Differential - Artikulo 86) - karagdagang bayad sa pagtatrabaho sa gabi na hindi bababa sa sampung porsiyento (10%) ng kaniyang regular na sahod sa bawat oras na ipinagtrabaho sa pagitan ng ikasampu ng gabi at ikaanim ng umaga
       SERVICE CHARGES (Artikulo 96) - Lahat ng manggagawa sa isang establisimyento o kahalintulad nito na kumokolekta ng service charges ay may karapatan sa isang pantay o tamang bahagi sa walumpu’t limang porsiyento o bahagdan (85%) na kabuuang koleksiyon. Ang service charges ay kadalasang kinokolekta ng halos lahat ng hotel, kainan o restaurant, night club, cocktail lounges at iba pa.
Question and Answers about wages and benefits
       SERVICE INCENTIVE LEAVE (SIL – Artikulo 95) - Ang bawat manggagawa na nakapaglilingkod nang hindi kukulangin sa isang (1) taon ay dapat magkaroon ng karapatan sa taunang  service incentive leave (SIL) na limang (5) araw na may bayad.
       MATERNITY LEAVE (RA 1161, as amended by RA 8282) - Ang bawat nagdadalang-taong manggagawa na nagtatrabaho sa pribadong sektor,kasal man o hindi, ay makatatanggap ng maternity leave na animnapung (60) araw para sa normal na panganganak o pagkakunan; o pitumpu’t walong (78) araw para sa panganganak sa pamamagitan ng caesarian section, kasama ang mga benipisyong katumbas ng isang daang porsyento (100%) ng humigit kumulang na arawang sahod ng manggagawa na nakapaloob sa batas.
       PATERNITY LEAVE (RA 8187) - maaaring magamit ng empleyadong lalaki sa unang apat (4) na araw mula ng manganak ang legal na asawa na kaniyang kapisan; Para sa layuning ito, ang “pakikipagpisan” ay tumutukoy sa obligasyon ng asawang babae at asawang lalake na magsama sa iisang bubong.
       PARENTAL LEAVE PARA SA SOLONG MAGULANG (RA 8972) - ipinagkakaloob sa sinumang solong magulang o sa indibidwal na napagiwanan ng responsibilidad ng pagiging magulang
       LEAVE PARA SA MGA BIKTIMA NG PANG-AABUSO LABAN SA KABABAIHAN AT KANILANG MGA ANAK (Leave for Victims of ViolenceAgainst Women and their Children - RA 9262) Ang mga babaeng empleyado na biktima ng pang-aabusong pisikal, seksuwal, sikolohikal, o anumang uri ng paghihirap, kasama na rin dito ang hindi pagbibigay ng sustento, pagbabanta, 
pananakit, harassment, pananakot, at hindi pagbibigay ng kalayaang makisalamuha o makalabas ng tahanan mula sa kaniyang asawa, dating asawa o kasintahan ang may karapatang gumamit ng leave na ito.
       SPECIAL LEAVE PARA SA KABABAIHAN (RA 9710) - Kahit sinong babaeng manggagawa, anoman ang edad at estadong sibil, ay may karapatan sa special leave benefit kung ang empleyadong babae ay mayroong gynecological disorder na sinertipikahan ng isang competent physician.
       THIRTEENTH-MONTH PAY (PD 851) - Lahat ng empleyo ay kinakailangang magbayad sa lahat ng kanilang rank-and-file employees ng thirteenth-month pay anumang estado ng kanilang pagkakaempleyo at anoman ang paraan ng kanilang pagpapasahod. Kinakailangan lamang na sila ay nakapaglingkod nang hindi bababa sa isang buwan sa isang taon upang sila ay makatanggap ng proportionate thirteenth-month pay. Ang thirteenth-month pay ay ibinibigay sa mga empleyado nang hindi lalagpas ng ika-24 ng Disyembre bawa’t taon.
       BAYAD SA PAGHIWALAY SA TRABAHO(Separation Pay - Artikulo 297-298) - Kahit sino mang manggagawa ay may karapatan sa separation pay kung siya ay nahiwalay sa trabaho sa mga dahilan na nakasaad sa Artikulo 297 at 298 ng Labor Code of the Philippines. Ang karapatan ng manggagawa sa separation pay ay nakabase sa dahilan ng kaniyang pagkakahiwalay sa paglilingkod. Maaaring mahiwalay sa trabaho ang manggagawa kung may makatwirang kadahilanan (i.e., malubha o palagiang pagpapabaya ng manggagawa sa kaniyang mga tungkulin, pandaraya, o paggawa ng krimen), at iba pang mga kahalintulad na dahilan na nakasaad sa Artikulo 296 ng Labor Code. Sa pangkalahatan, maaari lamang magkaroon ng bayad sa paghihiwalay sa trabaho kung may mga awtorisadong kadahilanan.
       BAYAD SA PAGRERETIRO(Retirement Pay - Artikulo 3015) - Ang sinumang manggagawa ay maaaring iretiro sa sandaling umabot siya sa edad na animnapung (60) taon hanggang animnapu’t limang (65) taong gulang at nakapagpaglilingkod na ng hindi kukulangin sa limang (5) taon.
Question and Answers about wages and benefits
       BENEPISYO SA EMPLOYEES’ COMPENSATION PROGRAM (PD
626) - isang programa ng pamahalaan na dinisenyo upang magbigay ng isangcompensation package sa mga manggagawa o dependents ng mga manggagawang nagtatrabaho sa pampubliko at pampribadong sektor sakaling may kaganapang pagkakasakit na may kaugnayan sa trabaho, pinsala, kapansanan, o kamatayan.
       BENEPISYO SA PHILHEALTH(RA 7875,as amended by RA 9241) - Ang National Health Insurance Program (NHIP), dating kilala bilang Medicare, ay isang health insurance program para sa mga kasapi ng SSS at sa kanilang dependents kung saan ang walang sakit ay tumutulong sa pananalapi sa may sakit, na maaaring mangangailangan ng pinansiyal na tulong kapag sila ay na-ospital.
       BENEPISYO SA SOCIAL SECURITY SYSTEM(RA 1161, as amended by RA 8282) - nagbibigay ng isang pakete ng mga benepisyo sa pagkakataon ng kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, pagiging ina, at katandaan ng empleyado. Ang Social Security System(SSS) ay nagbibigay bilang kapalit sa nawalang kita dahil sa mga nabanggit na contingencies.
       BENEPISYO SA PAG-IBIG(Republic Act No. 9679) - Ang Home Development Mutual Fund, na kilala bilang Pag-IBIG (Pagtutulungan Sa Kinabukasan: Ikaw, Bangko, Industriya sa Gobyerno) Fund ay isang a mutual na sistema nang pag-iimpok at pagtitipid para sa mga nakaempleyo sa pribado at pamahalaan at sa iba pang grupo na kumikita, na suportado sa pamamagitan ng parehas na ipinag-uutos na mga kontribusyon ng kani-kanilang mga may-pagawa na ang pangunahing investment ay pabahay.

Samantala, isa sa pinakamabigat na suliranin ng mga manggagawang Pilipino sa sektor na ito kagaya ng ibang sektor ay ang lumalalang kontraktuwalisasyon sa paghahanapbuhay. Isa itong patakaran kung saan ang isang manggagawa ay nakatali sa kontrata na mayroon siyang trabaho sa loob ng 5 buwan lamang. Nagbunsod ito ng kawalan ng seguridad sa trabaho at pagkait sa mga benepisyo.. Ito ay dulot na rin ng pabago-bagong polisiya ng pamahalaan ukol sa paggawa, pagpayag sa mga kompanya na gamitin ito bilang iskema sa pagtanggap ng mga empleyado at pagabuso sa probisyon ng “labor-only contracting” na pinagtibay sa Artikulo 106 ng Atas ng Pangulo Blg. 442 o Kodigo sa Paggawa.

Maliban sa mga batas na nabanggit, ayon naman sa International Labor Organization (ILO)ang pinakamahalagang karapatan ng manggagawa ay ang sumusunod:

ü  Una, ang mga manggagawa ay may karapatang sumali sa mga unyon na malaya mula sa paghihimasok ng pamahalaan at tagapangasiwa.
ü  Ikalawa, ang mga manggagawa ay may karapatang makipagkasundo bilang bahagi ng grupo sa halip na mag-isa.
ü  Ikatlo, bawal ang lahat ng mga anyo ng sapilitang trabaho, lalo na ang mapangaliping trabaho at trabahong pangkulungan. Dagdag pa rito, bawal ang trabaho bunga ng ng pamimilit o ‘duress’.
ü  Ikaapat, bawal ang mabibigat na anyo ng trabahong pangkabataan. Samakatuwid mayroong minimong edad at mga kalagayang pangtatrabaho para sa mga kabataan.

ü  Ikalima, bawal ang lahat ng mga anyo ng diskrimasyon sa trabaho: pantay na suweldo para sa parehong trabaho.
ü  Ikaanim, ang mga kalagayan ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas sa mga manggagawa.  Pati kapaligiran at oras ng pagtatrabaho ay dapat walang panganib at ligtas.

ü  Ikawalo, ang suweldo ng manggagawa ay sapat at karapat-dapat para sa makataong pamumuhay.
1st Quarter Examination 2013 activity Adam Smith adjustment Agri/fishery agriculture Animal Production application aquaculture Araling Panlipunan Araling Panlipunan 8 Araling Panlipunan I0 Araling Panlipunan II Araling Panlipunan IV architec architect Art Arts Asia asin Assessment Matrix Assyrian Asya athletics AutoCAD Automotive Babylonian bakal Bar Exam Biology black pepper blogger blur BMI Calculator breed business camera cardiovascular career guide carpentry cattle cell cell differences cell membrane cell respiration chemical Chemical Engineer Chemistry Civil Engineering Climate code color control comelec Command Economy commercial crops common noun components computer computer software contemporary issues Continue Cookery copyright course cpa crawl Criminologist crop crops Cultural culture Curriculum Guide Curriculum Map cut flower demand dentistry desktop development Disaster Readiness Discipline displacement disposal dissertation distance docking Download dressmaking drone duck duck raising ducks e-class record Earth Ebolusyon Economics Edukasyon sa Pagpapakatao effectivesness electrical Electronics electronics engineer elementary elements engineer English English 10 entrepreneur entrepreneurship EPP Erectus ESP EsP 10 Estate Broker events exam examination exercise facebook comment farming feasibility study feed fertile crescent fiber fiber crops field File file formats File menu Filipino Filipino 9 fitness flexibility Food (fish) Processing Forest Forest conservation forest coservation forestry form Format forms fruits games garlic gas generator ginger give away Glycolysis Goat good manners google search Grade 1 Grade 10 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 Grade 6 Grade 7 Grade 8 Grade 9 Handicraft hardware Harvesting hatching health Hebrew Hekasi heograpiya Hilagang Asya history Hittites Home Economics Homo sapiens Horticulture hot pepper Human Person ICT ICT II IFS image image window Imges imperyo increase index India indigenous Industrial Arts information integrated integrated farming system intracellular components java jobs jump K to 12 Kanlurang Asya kindergarten kinematics Kompetisyon kontinente kultura labor code labor law langis laptop latitude leadership1 learning learning materials lecture legumes LET life science link literacy literature location logo lokasyon longitude Magnus Effect magsasaka Mapeh Market Economy marketing Masonry material Math matter Mechanical Engineering media Medical Technologist memo menu menu bar mercury mesolitiko Mesopotamia metal Midwife Mixed Economy module monitor Monopsony monsoon Mother Tongue motion MTB muscular music neolitiko news noun gender noun plural nouns nursing board oil crop oligopoly onion online Oral Communication order P E P.E P.E. Paleolitiko palettes pananaw paniniwala parts of speech peanut peking periodic exam personal pharmacists phases Philosophy Phoenician photoshop physical Physical Education physical fitness Physician Physics Pilipinas Pisikal planting calendar plumber plyometric plyometric-exercise politics possessive noun poultry PRC press releases Principal's Test Reviewer principles Printing probability program promotion proper noun quail quails quarterly exam quartz Questionnaire questions quick fix raga Raising rasa reading record recycle recycled reference regions relihiyon research research paper Risk Reduction rock roots run salary scalar scanner schedule school calendar Science scientific notation secondary Senior High Sch Silangang Asya Social Studies society soybean spice Spice crops SSG states of matter Statistics stories structure sub menu submit article sukat Sumerian sunflower suplay supply system tala tanso Teachers Teaching Guide Technical Drafting Technical Evaluation term paper TESDA test Therapist thesis throws Timog Asya Timog Silangang Asya TLE TLE IV tool toolbox toolkit topic track and field Tradisyonal na Ekonomiya tungsten Unang Kabihasnan Unang Tao units UPCAT UST vector vegetable vermicomposting vermiculture vermiworms videos waste welcome welding wika workspace world worms writing yamang likas yamang mineral Yamang Tao zambia zinc